МЕНИ

Насловна » О нама » Савет

Савет

Савет за права детета је саветодавно тело Владе Републике Србије. Формиран је Одлуком Владе број 560-7228/2002-1, 16. маја 2002. године. са задацима да: иницира мере за усклађивање политика Владе у областима које се односе на децу и младе (здравство, образовање, култура, социјална питања); иницира мере за изграђивање целовите и кохерентне политике према деци и младима; дефинише препоруке за остваривање важних социјалних индикатора у области бриге о деци и предлаже политике остваривања права деце у складу са Конвенцијом УН о правима детета; анализира ефекте предузетих мера надлежних органа по децу, младе, породице са децом и наталитет; као и да прати остваривање и заштиту права детета у Србији.

Последње Решење о разрешењу и именовању председника, секретара и чланова Савета за права детета донето је 27. јула 2017.год. (24 Број: 119-7123/2017). Овим решењем именовани су нови чланови Савета за права детета.

Последња Одлука о образовању Савета за права детета донета је на седници Владе 11.јануара 2018.год. а објављена је у ''Службеном гласнику РС'' број 3/2018.

Савет за права детета један је од најважнијих националних механизама за остваривање права детета, чији рад и постојање подржава и Комитет за права детета УН.

Задаци овог савета усмерени су на подношење иницијатива, предлога, мишљења и анализа Влади Републике Србије које се односе на примену права детета у Републици Србији, као и на праћење примене одредаба закона и подзаконских аката и давања иницијатива за њихове измене.

Нарочито, Савет ће пратити примену Националног плана акције за децу, прикупљање података од надлежних министарстава, организација и установа о његовој реализацији и усклађеност других стратешких докумената са овим планом. Савет ће пратити и примену Стратегије превенције и заштите деце од насиља и пружати подршку развоју и ширењу мреже локалних планова акције за децу и сарађивати са локалним органима власти у овој области.

Један од кључних задатака Савета односи се на унапређење међуресорног и мултидисциплинарног приступа у промоцији, превенцији и заштити права детета, а посебно унапређивање база података у овој области.

Савет ће посебну пажњу обратити на стање у области заштите права деце у уличној ситуацији и координираће праћење спровођења националних одредаба за спречавање злоупотребе дечјег рада.

Кроз сарадњу са научним установама, стручним удружењима и удружењима грађана Савет ће прибављати мишљења о проблемима у примени права детета, а праћење примене преузетих међународних обавеза у области права детета и сарадња са одбором за права детета Народне скупштине РС и одговарајућим Владиним телом за праћење препорука УН тела биће континуирани задатак. Савет ће у циљу упознавања јавности са садржином препорука надзорних тела Уједињених нација и Савета Европе, објављивати наведена документа на свом сајту, презентовати их на стручним и јавним скуповима, као и у штампаним и електронским медијима.

Савет ће разматрати и друга питања од значаја за остваривање права детета.

 Врх стране
 Министарство за бригу о породици и демографију

 

 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 

 Уницеф

 

 Национална платформа за превенцију насиља које укључује децу Чувам те

 

 Документа на енглеском језику