MENI

Naslovna » O nama» Savet

Savet

Savet za prava deteta je savetodavno telo Vlade Republike Srbije. Formiran je Odlukom Vlade broj 560-7228/2002-1, 16. maja 2002. godine. sa zadacima da: inicira mere za usklađivanje politika Vlade u oblastima koje se odnose na decu i mlade (zdravstvo, obrazovanje, kultura, socijalna pitanja); inicira mere za izgrađivanje celovite i koherentne politike prema deci i mladima; definiše preporuke za ostvarivanje važnih socijalnih indikatora u oblasti brige o deci i predlaže politike ostvarivanja prava dece u skladu sa Konvencijom UN o pravima deteta; analizira efekte preduzetih mera nadležnih organa po decu, mlade, porodice sa decom i natalitet; kao i da prati ostvarivanje i zaštitu prava deteta u Srbiji.

Poslednje Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, sekretara i članova Saveta za prava deteta doneto je 27. jula 2017.god. (24 Broj: 119-7123/2017). Ovim rešenjem imenovani su novi članovi Saveta za prava deteta.

Poslednja Odluka o obrazovanju Saveta za prava deteta doneta je na sednici Vlade 11.januara 2018.god. a objavljena je u ''Službenom glasniku RS'' broj 3/2018.

Savet za prava deteta jedan je od najvažnijih nacionalnih mehanizama za ostvarivanje prava deteta, čiji rad i postojanje podržava i Komitet za prava deteta UN.

Zadaci ovog saveta usmereni su na podnošenje inicijativa, predloga, mišljenja i analiza Vladi Republike Srbije koje se odnose na primenu prava deteta u Republici Srbiji, kao i na praćenje primene odredaba zakona i podzakonskih akata i davanja inicijativa za njihove izmene.

Naročito, Savet će pratiti primenu Nacionalnog plana akcije za decu, prikupljanje podataka od nadležnih ministarstava, organizacija i ustanova o njegovoj realizaciji i usklađenost drugih strateških dokumenata sa ovim planom. Savet će pratiti i primenu Strategije prevencije i zaštite dece od nasilja i pružati podršku razvoju i širenju mreže lokalnih planova akcije za decu i sarađivati sa lokalnim organima vlasti u ovoj oblasti.

Jedan od ključnih zadataka Saveta odnosi se na unapređenje međuresornog i multidisciplinarnog pristupa u promociji, prevenciji i zaštiti prava deteta, a posebno unapređivanje baza podataka u ovoj oblasti.

Savet će posebnu pažnju obratiti na stanje u oblasti zaštite prava dece u uličnoj situaciji i koordiniraće praćenje sprovođenja nacionalnih odredaba za sprečavanje zloupotrebe dečjeg rada.

Kroz saradnju sa naučnim ustanovama, stručnim udruženjima i udruženjima građana Savet će pribavljati mišljenja o problemima u primeni prava deteta, a praćenje primene preuzetih međunarodnih obaveza u oblasti prava deteta i saradnja sa odborom za prava deteta Narodne skupštine RS i odgovarajućim Vladinim telom za praćenje preporuka UN tela biće kontinuirani zadatak. Savet će u cilju upoznavanja javnosti sa sadržinom preporuka nadzornih tela Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope, objavljivati navedena dokumenta na svom sajtu, prezentovati ih na stručnim i javnim skupovima, kao i u štampanim i elektronskim medijima.

Savet će razmatrati i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava deteta.

 Врх стране
 Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

 

 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

 Unicef

 

 Nacionalna platforma za prevenciju nasilja koje uključuje decu Čuvam te

 

 Dokumenta na engleskom jeziku