MENI

Naslovna » Aktivnosti

Aktivnosti

1. jun 2018.god.

ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA SAVETA ZA PRAVA DETETA

Savet za prava deteta održao je četvrtu sednicu na kojoj su članovi Saveta upoznati sa realizacijom odluka donetih na prethodnoj sednici, sa Mapom puta za eliminaciju zloupotrebe dečjeg rada u Srbiji, sa predlogom Akcionog plana koji prati Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2018.2022. god., sa preporukama Saveta za ljudska prava UN u oblasti prava deteta nakon predstavljanja izveštaja Republike Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) kao i sa inicijativom za unapređenje merenja, praćenja i izveštavanja o javnoj potrošnji za decu u skladu sa preporukom Komiteta za prava deteta.

 Održana četvrta sednica Saveta za prava deteta

Predsednica Saveta, prof. dr Slavica Đukić Dejanović podsetila je prisutne da je 1.juni Međunarodni dan dece koji je zvanično usvojen 1950.god. od strane međunarodne zajednice a članovima Saveta obratio se i direktor UNICEF u Srbiji gospodin Michel Saint Lot.

 Održana četvrta sednica Saveta za prava deteta

Između dve sednice radilo se na sprovođenju odluka donetih na prethodnim sednicama:

 • Nakon potpisivanja dokumenta ''Poziv na akciju'' uspostavljen je mehanizam za koordinaciju politika podrške prema deci na ranom uzrastu. Obrazovana je posebna radna grupa koja će se baviti pitanjima ranog razvoja dece i koordinirati aktivnosti različitih resora i ostalih društvenih činilaca;
 • Donet je novi Poslovnik o radu Saveta;
 • Urađena je finalna verzija Nacrta strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja;
 • Otvoren je novi sajt Saveta za prava deteta;
 • Formirana je radna grupa za izradu Nacionalnog plana akcije za decu (NPA);
 • Podnet je Izveštaj o radu SPD, nadležnom skupštinskom odboru i vladi;
 • U toku je priprema dopisa za pristupanje Srbije Globalnom partnerstvu za zaustavljanje nasilja nad decom;
 • Podneta je inicijativa resornom ministarstvu (MRZBSP) za formiranje tima ili jedinice za podršku, koji će ojačati ulogu Saveta u praćenju efekata reformi, daljem oblikovanju politika i sprovođenju nadzora nad primenom akcionih planova i strategija u oblasti prava deteta.

Na četvrtoj sednici, Savet je doneo zaključak da se prihvati predloženi dokument Mapa puta za eliminaciju zloupotrebe dečjeg rada bez primedaba, zatim odluku da se uputi dopis Ministarstvu zdravlja sa molbom da se aktivnije uključi u donošenje Akcionog plana koji prati Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja kao i u druge aktivnosti predviđene Programom rada Saveta za prava deteta, odluku da se podnese inicijativa Generalnom sekretarijatu da Vlada uzme u razmatranje preporuku Komiteta za prava deteta za unapređenje merenja, praćenja i izveštavanja o javnoj potrošnji za decu kako bi se izradio sistem za praćenje izdvajanja za decu u državnom budžetu.

 Održana četvrta sednica Saveta za prava deteta

Sednici su prisustvovala i deca čije je mišljenje uvek dragoceno čuti što su i oni sami potvrdili zahvalivši se na prilici da javno govore o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju.

24. april 2018.god.

FORMIRANA RADNA GRUPA ZA IZRADU NACIONALNOG PLANA AKCIJE ZA DECU (NPA)

Na osnovu odluke Saveta za prava deteta ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je doneo rešenje o formiranju Radne grupe za izradu novog Nacionalnog plana akcije za decu (NPA) kao višegodišnjeg dokumenta u kome će biti definisana kratkoročna, srednjoročna i dugoročna politika prema deci i identifikovani osnovni problemi u ostvarivanju, zaštiti i unapređenju prava deteta u Republici Srbiji.

Prethodni Nacionalni plan akcije za decu bio je jedan od prvih strateških dokumenata Vlade Republike Srbije a usvojen je 2004.god. sa rokom važenja do 2015.god. Uradio ga je tadašnji sastav Saveta za prava deteta i predstavljao je izraz strateških opredeljenja zemlje u javnoj politici prema deci do 2015.god. Bazirajući se na definiciji deteta iz Konvencije UN o pravima deteta da se ''detetom smatra svako ljudsko biće koje nije navršilo osamnaest godina života'', NPA je izrađen poštujući u potpunosti četiri osnovna principa iz kojih proističu svi članovi Konvencije: 1.nediskriminacija, 2.najbolji interes deteta, 3.pravo na život, opstanak i razvoj i 4.participacija dece. Nacionalni plan je predstavljao prekretnicu u odnosu društva prema deci i u proširivanju politike razvoja zemlje, tako da ona od tada kao svoj sastavni deo, uključuje i politiku prema deci.

S obzirom da je prethodni Nacionalni plan akcije za decu istekao još 2015.godine, Savet za prava deteta je prošle godine inicirao donošenje novog NPA. Novi Nacionalni plan biće višegodišnji dokument u kome će se identifikovati osnovni problemi u ostvarivanju, zaštiti i unapređivanju prava deteta u našoj zemlji a sadržaće i plan prioritetnih mera, aktivnosti i programa koje treba preduzeti u narednim godinama u cilju stvaranja što povoljnijih uslova za život dece, njihovo odrastanje i uključivanje u društvo. Pomoću NPA Vlada Srbije preduzimaće mere kako bi se deci obezbedila ravnopravnost, dostupnost, kvalitet i efikasnost javnih službi za decu (u oblasti obrazovanja, zdravlja, socijalne zaštite, kulture, pravne i sudske zaštite i dr.). Plan dakle treba da obezbedi celovitost i koherentnost politika prema deci tj. usklađivanje akcija i mera u različitim oblastima i u različitim javnim službama koje se bave decom.

Nacionalni plan akcije za decu će predstavljati mehanizam putem kojeg će moći da se prati stanje dečjih prava kao i dobrobit dece u Srbiji. U tom smislu on treba da posluži kao instrument za mobilizaciju svih socijalnih partnera: Vlade, Skupštine, Zaštitnika građana, lokalne samouprave, udruženja građana, medija, roditelja, stručnih institucija, stručnjaka koji se bave decom i dr.

11.april 2018.

Formirana Radna grupa za rani razvoj dece

Na osnovu odluke Saveta za prava deteta formirana je Radna grupa za rani razvoj dece. Zadaci ove radne grupe biće:

 1. koordinacija aktivnosti različitih resora i ostalih društvenih činilaca u oblasti ranog razvoja;
 2. iniciranje mera za izradu celovite i koherentne politike koja je usmerena na decu ranog uzrasta uključujući integraciju politika podrške deci na ranom uzrastu u Nacionalni plan akcije za decu;
 3. definisanje preporuka za ostvarivanje važnih socijalnih indikatora u oblasti podrške deci u ranom detinjstvu, u sklopu procesa evropskih integracija i ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja;
 4. analiziranje i izveštavanje Saveta za prava deteta o položaju dece ranog uzrasta i efektima mera koje se na njih odnose.

Radna grupa će izvršavati navedene zadatke do prestanka mandata Saveta za prava deteta u sadašnjem sastavu i podnosiće svoj izveštaj Savetu.

Rani razvoj deteta jedan je od prioriteta Vlade Republike Srbije i prepoznat je u ključnim nacionalnim i međunarodnim dokumentima kao što su Konvencija UN o pravima deteta, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, Ciljevi održivog razvoja, Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, Akcioni plan za pregovaračku grupu za Poglavlje 23, Zajedničke evropske smernice EU za prelazak sa institucionalne na negu u zajednici.

Delotvorni programi podrške deci u ranom detinjstvu zahtevaju međusektorske intervencije, kako na nivou politika, tako i primene. Postojeći strateški i zakonodavni okvir društvene podrške deci u različitim resorima (zdravlje, obrazovanje, socijalna zaštita) treba konsolidovati, dopuniti i osigurati njegovu primenu, kroz adekvatno finansiranje. Kako bi svako dete i porodica, a posebno ona najosetljivija, dobili holističku podršku koja im je neophodna, mehanizmi na nacionalnom i lokalnom nivou treba da omoguće koordinaciju programa i usluga. Da bi se osigurala koordinacija politika na nacionalnom nivou, bilo je potrebno uspostavljanje posebne radne grupe za oblast podrške deci na ranom uzrastu i njihovim porodicama koju bi činili predstavnici Saveta za prava deteta iz relevantnih resora: zdravstvene i socijalne zaštite i obrazovanja.

Zbog prethodno navedenih razloga na sednici Saveta za prava deteta koja je održana 1. marta 2018.god. Savet je jednoglasno doneo odluku da se u okviru Saveta, na osnovu člana 15. Poslovnika o radu, obrazuje radno telo (posebna radna grupa) koja će se baviti pitanjima ranog razvoja dece i koja će koordinirati aktivnosti različitih resora i ostalih društvenih činilaca u ovoj oblasti.

5.april 2018.

Nacrt Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja predstavljen na sastanku Komiteta Saveta Evrope za prava deteta

Ad hoc Komitet Saveta Evrope za prava deteta (CAHENF) se bavi praćenjem primene u državama članicama nove Strategije Saveta Evrope o pravima deteta za period 2016-2021. godine. Na četvrtom sastanku Komiteta, koji je održan u periodu od 21. - 23. marta 2018. godine u Strazburu, upućen je poziv izabranim državama članicama, među kojima je bila i Republika Srbija, da izveste o svojim iskustvima i primerima dobre prakse u toku donošenja nacionalnih strategija i akcionih planova. Na sastanku je predstavljen proces izrade u Republici Srbiji Nacrta Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2018. do 2022. godine i Akcionog plana, čija izrada je u toku i koji će biti sastavni deo nove Strategije. Poziv i izlaganje predstavljaju pozitivnu ocenu Republici Srbiji u nastojanju da strateški uredi oblast zaštite dece od nasilja, koja je jedan od prioriteta nacionalne politike i treća prioritetna oblast Strategije Saveta Evrope o pravima deteta.

14. mart 2018.

Urađen Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

Na inicijativu Saveta za prava deteta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je uz podršku UNICEF izradilo konačan Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2018. do 2022. god.

Proces izrade Strategije trajao je šest meseci, od juna do decembra 2017.godine kada je završen prvi Nacrt koji je stavljen na sajt MRZBSP sa ciljem upoznavanja stručne i šire javnosti i sa formularom za unošenje predloga za izmene i dopune. U decembru 2017.god. sprovedena je i javna rasprava u četiri grada u Srbiji - Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu i na svakoj je bilo oko 50 učesnika.

Tokom rada na ovoj strategiji bilo je veoma značajno i učešće dece i mladih kao i organizacija civilnog društva, što je dovelo do toga da je princip participacije ovde došao do punog izražaja.

Vizija ove strategije je da sva deca u Srbiji odrastaju u bezbednom i podsticajnom okruženju u kome se u potpunosti poštuje pravo deteta na zaštitu od svih vidova nasilja.

Nacrt strategije predstavljen je na trećoj sednici Saveta za prava deteta i pri tom je zatraženo i mišljenje dece o problemu nasilja i njihovo viđenje nekih tema kojima se bavi Strategija kao što je na primer nasilje u školama.

Sve pristigle primedbe, sugestije i predlozi uneti su u Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2018. do 2022.god. koji možete pogledati OVDE.

1. mart 2018.

Savet za prava deteta održao je treću sednicu

Savet za prava deteta održao je treću sednicu na kojoj je na inicijativu UNICEF potpisan dokument ''Poziv na akciju''. Dokument su potpisali ministri Zoran Đorđević, Slavica Đukić Dejanović, Mladen Šarčević i Zlatibor Lončar. Sednici je prisustvovao i direktor UNICEF Michel Saint-Lot a radi se o dokumentu podrške razvoju dece u ranom detinjstvu.

 Savet za prava deteta održao je treću sednicu

''Poziv na akciju'' zasniva se na Konvenciji o pravima deteta i na Ciljevima održivog razvoja a pre svega na najboljim interesima svakog deteta čime se podrška deci u ranom detinjstvu postavlja kao prioritet.

Savet je doneo odluku da se obrazuje radno telo (posebna radna grupa unutar Saveta) koja će se baviti pitanjima ranog razvoja dece i koordinirati aktivnosti različitih resora i ostalih društvenih činilaca.

 Savet za prava deteta održao je treću sednicu

Članovi Saveta su informisani o donošenju nove Odluke o obrazovanju Saveta za prava deteta (''Sl.glasnik RS'' broj 3/2018) i novim zadacima koji se ovom odlukom postavljaju pred Savet.

Usvojene su izmene i dopune Poslovnika o radu Saveta, donet je zaključak o prihvatanju ponuđenog teksta Nacrta strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2018-2022. uz predložene dopune, predstavljen je predlog sastava radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za decu, aktivnosti na ažuriranju sajta Saveta, a razmatrane su i mogućnosti formiranja kancelarije Saveta.

 Savet za prava deteta održao je treću sednicu

Pored toga, doneta je odluka o pokretanju inicijative ka Vladi Republike Srbije za pristupanje Srbije Globalnom partnerstvu za zaustavljanje nasilja nad decom. Time bi se Republika Srbija pridružila savezu nacija koje su posvećene istom cilju i dobila bi pristup međunarodnoj razmeni znanja o ovoj temi. Takođe bi na međunarodnom planu postala vidljiva na osnovu konkretnih postignuća u oblasti borbe protiv nasilja nad decom.

UNICEF je održao prezentaciju na kojoj su predstavljeni podaci o dečjim brakovima iz MICS istraživanja kao i etnografsko istraživanje o faktorima koji utiču na dečje brakove.

Sednici su prisustvovala i deca iz organizacije ''Prijatelji dece Srbije'' koja su dala svoje mišljenje o nasilju u školama kao i svoje viđenje o načinima rešavanja ovog problema.

12.januar 2018.

Doneta nova Odluka o obrazovanju Saveta za prava deteta

Vlada Republike Srbije donela je na sednici održanoj 11. januara 2018.god. novu Odluku o obrazovanju Saveta za prava deteta čime je praktično produžen njegov dalji rad u istom sastavu. Odluka je objavljena u ''Službenom glasniku RS'' broj 3/2018 od 12.januara 2018.godine.

27. decembar 2017.

Savet za prava deteta održao je drugu sednicu

Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije održao je drugu (elektronsku) sednicu na kojoj je usvojen Izveštaj o radu Saveta za 2017.godinu, Poslovnik o radu Saveta kao i Godišnji program rada Saveta za 2018.godinu.

Program za 2018.god. godinu ima 17 tačaka. Uz opis svakog predloga, predložene su i aktivnosti Saveta i rokovi za razmatranje na sednicama kao i donošenje odgovarajućih odluka ili zaključaka.

7. novembar 2017.

Savet za prava deteta održao je prvu, konstitutivnu sednicu u novom sastavu

Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije održao je prvu sednicu na kojoj je konstituisan Savet u novom sastavu i pokrenuta inicijativa za produženje rada Saveta odn. za donošenje nove Odluke o obrazovanju Saveta za prava deteta.

 Savet za prava deteta održao je prvu, konstitutivnu sednicu u novom sastavu

Na ovoj sednici članovi Saveta su informisani o sadržini Izveštaja o determinantama i faktorima nasilja prema deci u Srbiji, zatim o radu na Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja kao i o sadržini Opšteg komentara br. 21 Komiteta za prava deteta - o deci u uličnim situacijama i sa Ciljevima održivog razvoja u pogledu zaštite prava deteta.

Članovi Saveta su upoznati i sa stanjem po pitanju primene Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016-2025 kao i o mogućnostima realizacije mere koja je predviđena Strategijom a tiče se unapređenja rada Saveta kroz tehničku podršku za analizu dostupnosti usluga socijalne zaštite za decu romske nacionalnosti.

 Savet za prava deteta održao je prvu, konstitutivnu sednicu u novom sastavu

Pokrenuta je inicijativa ka Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za formiranje radne grupe za izradu novog Nacionalnog plana akcije za decu (NPA) koji bi bio krovni dokument u pogledu zaštite prava deteta i u kome bi bila definisana kratkoročna, srednjoročna i dugoročna politika prema deci u Srbiji.

 Врх стране
 Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Unicef Dokumenta na engleskom jeziku