MENI

Naslovna » Aktivnosti

Aktivnosti

7. oktobar 2019.god.

Da pravo svako dete uživa lako

 Da pravo svako dete uživa lako

U Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu svečano je otvorena dečja nedelja pod sloganom ''Da pravo svako dete živa lako''.

Ove godine, Dečja nedelja obeležava značajan jubilej, 30 godina od usvajanja Konvencije UN o pravima deteta, najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti ljudskih prava koji se tiče deteta kao i najšire prihvaćenog pravnog instrumenta za zaštitu ljudskih prava.

Ovim dokumentom, na jednom mestu, definisana su građanska, politička, ekonomska, socijalna, zdravstvena i kulturna prava deteta.

Uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u realizaciji aktivnosti Dečje nedelje učestvuju vladine institucije, organizacije i udruženja građana. Organizator programa su Prijatelji dece Srbije. Povodom svečanog otvaranja Dečje nedelje, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević poručio je da Vlada Republike Srbije nastavlja da se aktivno zalaže za obezbeđivanje bezbrižnog odrastanja svakog deteta u našoj zemlji, za ostvarivanje svih njihovih prava kao i za njihovu bolju zaštitu od bilo kog oblika nasilja, koje danas nažalost postoji, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu.

 Da pravo svako dete uživa lako

Prisutnima se obratila i ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta vlade Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović, koja je govorila o prioritetima Vlade Republike Srbije u oblasti dečje zaštite, naglašavajući da dete mora da bude zdravo i zaštićeno, da odrasta u porodici, da ima osnovu za školovanje, kasnije za zaposlenje i da izbegne rizik od siromaštva.

 Da pravo svako dete uživa lako       Da pravo svako dete uživa lako

U okviru Dana otvorenih vrata, kako je Programom Dečje nedelje predviđeno, 9. oktobra u 12 č. u Medija centru će biti održana javna debata ''Prava deteta u Srbiji 30 godina nakon donošenja Konvencije o pravima deteta''. Prisutni predstavnici institucija će predstaviti stanje dečjih prava u Republici Srbiji i sa prisutnima diskutovati i razmeniti iskustva o primeni prava deteta u Srbiji kao i o planiranim koracima za unapređenje u ovoj oblasti. Deca aktivisti će imati priliku da postave pitanja i iskažu svoje mišljenje i stavove. Preporuke sa ovog skupa će biti podeljene sa javnošću.

 Da pravo svako dete uživa lako       Da pravo svako dete uživa lako

Ove godine, Dečja nedelja je prilika, da obeležavajući značajan jubilej, preuzete obaveze prema deci nastavimo da ostvarujemo i unapređujemo.

23. jul 2019.god.

Predstavljen prvi izveštaj Saveta za 2019.god. na sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštine republike Srbije

Na desetoj sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštine republike Srbije predstavljen je prvi izveštaj Saveta za 2019.god. Izveštaj su članovima Odbora obrazložile prof. dr Slavica Đukić Dejanović, predsednik SPD i dr Stana Božović, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i član SPD. One su predočile aktivnosti Saveta od poslednjeg izveštaja iz 2018.god. do kraja juna o.g. U tom periodu održane su dve sednice – u februaru i u maju 2019.god. Usvojen je Program rada za 2019.god., članovi SPD su informisani o realizaciji odluka donetih na prethodnim sednicama, planiranim aktivnostima na izradi Zajedničkog osnovnog dokumenta u skladu sa usaglašenim smernicama za izveštavanje o međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, kao i o izradi indikatora za praćenje preporuka koje je Komitet za prava deteta uputio Srbiji.

Članovi Odbora su informisani o formiranju Nacionalne koalicije za suzbijanje dečjih brakova, o rezultatima sastanka sa UNICEF odn. dobijanja tehničke i finansijske podrške za izradu dokumentacije za merenje, praćenje i izveštavanje o javnoj potrošnji za decu kao i za izradu NPA za decu. Pored toga, Savet se u prethodnom periodu bavio i sprovođenjem Akcionog plana za PG 23 u oblasti zaštite prava deteta, preporukama sa sednice predstavnika učeničkih parlamenata Republike Srbije i dece aktivista kao i aktivnostima različitih resora na ostvarivanju mera predviđenih operativnim zaključcima sa seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja – u oblasti zaštite dece romske nacionalnosti.

Narodni poslanici su u diskusiji zaključili da su glavni izazovi sa kojima se Savet za prava deteta susreće uključivanje romske dece u osnovne i srednje škole kao i smanjenje siromaštva dece u uzrastu do 18 godina. Članovi Odbora su istakli punu podršku i pomoć iz njihovog delokruga delovanja.

05. jun 2019.god.

Održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i Odbora za prava deteta Maja Gojković otvorila je danas u Skupštini Srbije javnu raspravu o Nacrtu zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta i istakla da će Srbija uskoro dobiti prvu nezavisnu instituciju za zaštitu prava deteta – dečjeg ombudsmana i tako zaokružiti koncept dečjih prava. Ona je napomenula da donošenjem ovog zakona stvaramo dodatne mehanizme koji će sigurno doprineti da deca imaju mogućnost da ostvare sva svoja prava.

 Održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta

Uspostavljanje dečjeg ombudsmana kao nezavisnog državnog organa koji bi štitio, pratio, podržao i afirmisao i promovisao prava dece ima za cilj da pojača aktivnosti na zaštiti prava dece kako bi oblast dečjih prava postala još vidljivija u javnosti.

 Održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta

Učesnicima javne rasprave obratila se i ministarka bez portfelja i predsednica Saveta za prava deteta vlade Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović, naglasivši posvećenost Vlade promociji i zaštiti prava deteta. Deca treba da žive zdravo, da se obrazuju, da se raduju igri i odrastanju, navela je ona i dodala da se ove godine obeležava 30 godina od kada je Srbija ratifikovala najznačajniji dokument za zaštitu prava dece – Konvenciju UN o pravima deteta. Ona je istakla da je 2017.god. Savet za prava deteta pokrenuo inicijativu da se donese sveobuhvatan Zakon o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta kojim bi se regulisali jedinstveni kriterijumi i standardi za ostvarivanje najboljih interesa dece.

 Održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta

Dr Stana Božović, član Saveta za prava deteta i državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje će biti i predlagač ovog zakona, navela je da je zaštita prava dece jedno od prioritetnih pitanja Vlade Republike Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ona je istakla da će Srbija ovim zakonom dobiti sveobuhvatni zakonski okvir usaglašen sa međunarodnim standardima po pitanju zaštite prava dece i da će osnovni princip rada institucije Zaštitnika prava deteta biti promocija, unapređenje i zaštita prava deteta.

 Održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta

Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta učesnicima javne rasprave predstavio je posebni savetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i član ekspertske radne grupe za izradu Nacrta zakona Dragan Vulević.

Osim u Beogradu javne rasprave će biti održane i u Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Nišu. Raspored održavanja javnih rasprava istaknut je na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

30. maj 2019.god.

Srbija uskoro dobija Zakon o pravima deteta i dečjeg ombudsmana

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izvršavajući svoju obavezu da sopstvenim aktivnostima doprinosi unapređenju i promociji prava deteta i time opštoj viziji koju promoviše Vlada Republike Srbije o državi u kojoj se poštuju ljudska, građanska i politička prava, sačinilo je Nacrt Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta.

Komitet za prava deteta prilikom razmatranja Inicijalnog izveštaja Republike Srbije o sprovođenju Konvencije o pravima deteta, je u svojim Zaključnim razmatranjima još u junu 2008.godine predložio Srbiji da donese sveobuhvatni Zakon o deci i zaštitniku prava deteta-dečjem ombudsmanu, što je ponavljano i na narednim zasedanjima Komiteta kao i na poslednjem UPR –Trećem periodičnom pregledu stanja ljudskih i građanskih prava u Republici Srbiji u martu 2018. godine. Izjašnjavajući se o preporukama Republika Srbija je takve preporuke prihvatila i obavezala se da ih realizuje. Preporuku iste sadržine dao je u svom godišnjem izveštaju o stanju ljudskih prava u Srbiji i Komesar za ljudska prava Saveta Evrope, Tomas Hamarberg (oktobar 2008), koji je, inače i ekspert u oblasti prava deteta. Posebno, članom 4. Konvencije o pravima deteta propisano je da će strane ugovornice preduzeti sve potrebne zakonodavne, administrativne i ostale mere za ostvarivanje dečjih prava priznatih u Konvenciji, a Preporukom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 1460 (2000) traži se osnivanje posebnog tela za zaštitu i promociju dečijih prava.

Još 2017. godine, Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije u kome su zastupljene sve relevantne državne institucije i organizacije civilnog društva koje u svom fokusu imaju prava deteta, jednoglasno je pokrenuo inicijativu da Republika Srbija dobije sveobuhvatan Zakon o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, kao instrument koji će pre svega imati osnovni zadatak da promoviše i unapređuje prava deteta, koordinira aktivnosti u ostvarivanju prava deteta i vrši kontrolu organa javne vlasti i drugih subjekata u društvu u poštovanju prava deteta.

Ove godine, kada obeležavamo 30 godina od donošenja Konvencije o pravima deteta UN, Republika Srbija dobija sveobuhvatan Zakon o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta. Javne rasprave o tekstu Nacrta Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, održaće se 5.6. 2019. godine u Beogradu. 7. 6. 2019. godine u Novom Sadu, 11.06.2019. godine u Kragujevcu, 12. 6 2019. godine, u Novom Pazaru i 17.6.2019. godine u Nišu.

Zainteresovanima, Nacrt Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta dostupan je i na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, sa pozivom da svojim sugestijama, zapažanjima i primedbama doprinesu unapređenju teksta Nacrta, koje se mogu dostaviti na mail: socijalna.zastita@minrzs.gov.rs

Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta možete pogledati OVDE

15. maj 2019.god.

ODRŽANA SEDMA SEDNICA SAVETA ZA PRAVA DETETA

Savet za prava deteta održao je na Međunarodni dan porodice sedmu sednicu na kojoj su članovi Saveta informisani o Godišnjem izveštaju o sprovođenju Akcionog plana za PG 23 u oblasti prava deteta, o izmenama i dopunama Porodičnog zakona u oblasti zaštite prava deteta, o preporukama sa sednice predstavnika učeničkih parlamenata Republike Srbije i dece aktivista u oblasti prava deteta donetih u toku Dečje nedelje od 1. do 7. oktobra 2018.god., kao i sa aktivnostima različitih resora na ostvarivanju mera predviđenih operativnim zaključcima sa seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja – u oblasti zaštite dece romske nacionalnosti.

 Održana sedma sednica Saveta za prava deteta

Pored toga predstavljena je i ChildHub platforma (interaktivna platforma koja okuplja profesionalce koji se bave dečjom zaštitom i predstavlja mesto na kome se razmenjuju iskustva i znanja, uči i dobija podrška) kao i rezultati istraživanja ''Pravno-socijalni položaj i vulnerabilnosti porodica i dece (readmisanata) koja žive u neformalnim naseljima u Beogradu.''

Sednici su prisustvovala i deca iz organizacije ''Prijatelji dece Srbije'' koja su istakla da im veoma znači što ih je neko pozvao da čuje njihovo mišljenje a dala su i konkretne predloge za dalje pravce delovanja institucija – organizovanje radionica u školama o tome kako steći samopouzdanje, pojačavanje institucije školskog policajca, promovisanje pozitivnih primera u medijima umesto negativnih.

 Održana sedma sednica Saveta za prava deteta

Članovi Saveta su pozvani da prisustvuju javnoj raspravi povodom donošenja Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta s obzirom da je Savet bio inicijator donošenja ovog zakona. Usvajanje ovog zakona biće ujedno doprinos Saveta za prava deteta obeležavanju 30. godišnjice donošenja Konvencije UN o pravima deteta (1989) koja se obeležava u celom svetu.

12. februar 2019.god.

ODRŽANA ŠESTA SEDNICA SAVETA ZA PRAVA DETETA

Savet za prava deteta održao je šestu sednicu na kojoj je usvojen Program rada za 2019.god. Pored toga, članovi Saveta su informisani o realizaciji odluka donetih na prethodnim sednicama, zatim sa planiranim aktivnostima na izradi Zajedničkog osnovnog dokumenta u skladu sa usaglašenim smernicama za izveštavanje o međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, sa izradom indikatora za praćenje preporuka koje je Komitet za prava deteta uputio Srbiji kao i sa uspostavljanjem Nacionalne koalicije za suzbijanje dečjih brakova i predlogom mera delovanja.

 Održana šesta sednica Saveta za prava deteta

Sednici je prisustvovala i direktorka UNICEF u Srbiji g-đa Regina De Dominicis kao i gošća iz Maroka g-đa Najat Maalla M'jid koja ima bogato iskustvo u zaštiti prava dece, autorka je mnogih radova u ovoj oblasti a bila je i Specijalni izvestilac Generalnog sekretara UN za trgovinu decom, dečju prostituciju i dečju pornografiju. Ona je sa članovima Saveta podelila svoja saznanja i iskustva o radu sličnih tela kao što je Savet za prava deteta u drugim zemljama (Kanada, Irska, Mauricijus, Kenija).

Na sednici su predstavljeni i rezultati Konferencije ''Saradnja sistema u pružanju podrške deci sa razvojnim rizicima i smetnjama i njihovim porodicama – ka integrisanim uslugama ranih intervencija'' koja je organizovana u okviru Poziva na akciju Vlade Republike Srbije čiji je četvrti cilj - podrška razvoju sistema ranih intervencija.

 Održana šesta sednica Saveta za prava deteta

Direktorka UNICEF se zahvalila na prilici da vidi kako radi i funkcioniše Savet za prava deteta u Republici Srbiji i podsetila da ćemo ove godine obeležiti 30. godišnjicu od donošenja Konvencije o pravima deteta (1989).

 

Pogledajte starije aktivnosti

 Врх стране
 Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  Unicef  Dokumenta na engleskom jeziku