МЕНИ

Насловна » Активности

Активности

1. јун 2018.год.

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

Савет за права детета одржао је четврту седницу на којој су чланови Савета упознати са реализацијом одлука донетих на претходној седници, са Мапом пута за елиминацију злоупотребе дечјег рада у Србији, са предлогом Акционог плана који прати Стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља 2018.2022. год., са препорукама Савета за људска права УН у области права детета након представљања извештаја Републике Србије за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа (UPR) као и са иницијативом за унапређење мерења, праћења и извештавања о јавној потрошњи за децу у складу са препоруком Комитета за права детета.

 Одржана четврта седница Савета за права детета

Председница Савета, проф. др Славица Ђукић Дејановић подсетила је присутне да је 1.јуни Међународни дан деце који је званично усвојен 1950.год. од стране међународне заједнице а члановима Савета обратио се и директор УНИЦЕФ у Србији господин Michel Saint Lot.

 Одржана четврта седница Савета за права детета

Између две седнице радило се на спровођењу одлука донетих на претходним седницама:

 • Након потписивања документа ''Позив на акцију'' успостављен је механизам за координацију политика подршке према деци на раном узрасту. Образована је посебна радна група која ће се бавити питањима раног развоја деце и координирати активности различитих ресора и осталих друштвених чинилаца;
 • Донет је нови Пословник о раду Савета;
 • Урађена је финална верзија Нацрта стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља;
 • Отворен је нови сајт Савета за права детета;
 • Формирана је радна група за израду Националног плана акције за децу (НПА);
 • Поднет је Извештај о раду СПД, надлежном скупштинском одбору и влади;
 • У току је припрема дописа за приступање Србије Глобалном партнерству за заустављање насиља над децом;
 • Поднета је иницијатива ресорном министарству (МРЗБСП) за формирање тима или јединице за подршку, који ће ојачати улогу Савета у праћењу ефеката реформи, даљем обликовању политика и спровођењу надзора над применом акционих планова и стратегија у области права детета.

На четвртој седници, Савет је донео закључак да се прихвати предложени документ Мапа пута за елиминацију злоупотребе дечјег рада без примедаба, затим одлуку да се упути допис Министарству здравља са молбом да се активније укључи у доношење Акционог плана који прати Стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља као и у друге активности предвиђене Програмом рада Савета за права детета, одлуку да се поднесе иницијатива Генералном секретаријату да Влада узме у разматрање препоруку Комитета за права детета за унапређење мерења, праћења и извештавања о јавној потрошњи за децу како би се израдио систем за праћење издвајања за децу у државном буџету.

 Одржана четврта седница Савета за права детета

Седници су присуствовала и деца чије је мишљење увек драгоцено чути што су и они сами потврдили захваливши се на прилици да јавно говоре о проблемима са којима се свакодневно суочавају.

24. април 2018.год.

ФОРМИРАНА РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ (НПА)

На основу одлуке Савета за права детета министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је донео решење о формирању Радне групе за израду новог Националног плана акције за децу (НПА) као вишегодишњег документа у коме ће бити дефинисана краткорочна, средњорочна и дугорочна политика према деци и идентификовани основни проблеми у остваривању, заштити и унапређењу права детета у Републици Србији.

Претходни Национални план акције за децу био је један од првих стратешких докумената Владе Републике Србије а усвојен је 2004.год. са роком важења до 2015.год. Урадио га је тадашњи састав Савета за права детета и представљао је израз стратешких опредељења земље у јавној политици према деци до 2015.год. Базирајући се на дефиницији детета из Конвенције УН о правима детета да се ''дететом сматра свако људско биће које није навршило осамнаест година живота'', НПА је израђен поштујући у потпуности четири основна принципа из којих проистичу сви чланови Конвенције: 1.недискриминација, 2.најбољи интерес детета, 3.право на живот, опстанак и развој и 4.партиципација деце. Национални план је представљао прекретницу у односу друштва према деци и у проширивању политике развоја земље, тако да она од тада као свој саставни део, укључује и политику према деци.

С обзиром да је претходни Национални план акције за децу истекао још 2015.године, Савет за права детета је прошле године иницирао доношење новог НПА. Нови Национални план биће вишегодишњи документ у коме ће се идентификовати основни проблеми у остваривању, заштити и унапређивању права детета у нашој земљи а садржаће и план приоритетних мера, активности и програма које треба предузети у наредним годинама у циљу стварања што повољнијих услова за живот деце, њихово одрастање и укључивање у друштво. Помоћу НПА Влада Србије предузимаће мере како би се деци обезбедила равноправност, доступност, квалитет и ефикасност јавних служби за децу (у области образовања, здравља, социјалне заштите, културе, правне и судске заштите и др.). План дакле треба да обезбеди целовитост и кохерентност политика према деци тј. усклађивање акција и мера у различитим областима и у различитим јавним службама које се баве децом.

Национални план акције за децу ће представљати механизам путем којег ће моћи да се прати стање дечјих права као и добробит деце у Србији. У том смислу он треба да послужи као инструмент за мобилизацију свих социјалних партнера: Владе, Скупштине, Заштитника грађана, локалне самоуправе, удружења грађана, медија, родитеља, стручних институција, стручњака који се баве децом и др.

11.април 2018.

Формирана Радна група за рани развој деце

На основу одлуке Савета за права детета формирана је Радна група за рани развој деце. Задаци ове радне групе биће:

 1. координација активности различитих ресора и осталих друштвених чинилаца у области раног развоја;
 2. иницирање мера за израду целовите и кохерентне политике која је усмерена на децу раног узраста укључујући интеграцију политика подршке деци на раном узрасту у Национални план акције за децу;
 3. дефинисање препорука за остваривање важних социјалних индикатора у области подршке деци у раном детињству, у склопу процеса европских интеграција и остваривања Циљева одрживог развоја;
 4. анализирање и извештавање Савета за права детета о положају деце раног узраста и ефектима мера које се на њих односе.

Радна група ће извршавати наведене задатке до престанка мандата Савета за права детета у садашњем саставу и подносиће свој извештај Савету.

Рани развој детета један је од приоритета Владе Републике Србије и препознат је у кључним националним и међународним документима као што су Конвенција УН о правима детета, Конвенција о правима особа са инвалидитетом, Циљеви одрживог развоја, Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике, Акциони план за преговарачку групу за Поглавље 23, Заједничке европске смернице ЕУ за прелазак са институционалне на негу у заједници.

Делотворни програми подршке деци у раном детињству захтевају међусекторске интервенције, како на нивоу политика, тако и примене. Постојећи стратешки и законодавни оквир друштвене подршке деци у различитим ресорима (здравље, образовање, социјална заштита) треба консолидовати, допунити и осигурати његову примену, кроз адекватно финансирање. Како би свако дете и породица, а посебно она најосетљивија, добили холистичку подршку која им је неопходна, механизми на националном и локалном нивоу треба да омогуће координацију програма и услуга. Да би се осигурала координација политика на националном нивоу, било је потребно успостављање посебне радне групе за област подршке деци на раном узрасту и њиховим породицама коју би чинили представници Савета за права детета из релевантних ресора: здравствене и социјалне заштите и образовања.

Због претходно наведених разлога на седници Савета за права детета која је одржана 1. марта 2018.год. Савет је једногласно донео одлуку да се у оквиру Савета, на основу члана 15. Пословника о раду, образује радно тело (посебна радна група) која ће се бавити питањима раног развоја деце и која ће координирати активности различитих ресора и осталих друштвених чинилаца у овој области.

5.април 2018.

Нацрт Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља представљен на састанку Комитета Савета Европе за права детета

Ad hoc Комитет Савета Европе за права детета (CAHENF) се бави праћењем примене у државама чланицама нове Стратегије Савета Европе о правима детета за период 2016-2021. године. На четвртом састанку Комитета, који је одржан у периоду од 21. - 23. марта 2018. године у Стразбуру, упућен је позив изабраним државама чланицама, међу којима је била и Република Србија, да известе о својим искуствима и примерима добре праксе у току доношења националних стратегија и акционих планова. На састанку је представљен процес израде у Републици Србији Нацрта Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2018. до 2022. године и Акционог плана, чија израда је у току и који ће бити саставни део нове Стратегије. Позив и излагање представљају позитивну оцену Републици Србији у настојању да стратешки уреди област заштите деце од насиља, која је један од приоритета националне политике и трећа приоритетна област Стратегије Савета Европе о правима детета.

14. март 2018.

Урађен Нацрт стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља

На иницијативу Савета за права детета, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је уз подршку УНИЦЕФ израдило коначан Нацрт стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља 2018. до 2022. год.

Процес израде Стратегије трајао је шест месеци, од јуна до децембра 2017.године када је завршен први Нацрт који је стављен на сајт МРЗБСП са циљем упознавања стручне и шире јавности и са формуларом за уношење предлога за измене и допуне. У децембру 2017.год. спроведена је и јавна расправа у четири града у Србији - Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу и на свакој је било око 50 учесника.

Током рада на овој стратегији било је веома значајно и учешће деце и младих као и организација цивилног друштва, што је довело до тога да је принцип партиципације овде дошао до пуног изражаја.

Визија ове стратегије је да сва деца у Србији одрастају у безбедном и подстицајном окружењу у коме се у потпуности поштује право детета на заштиту од свих видова насиља.

Нацрт стратегије представљен је на трећој седници Савета за права детета и при том је затражено и мишљење деце о проблему насиља и њихово виђење неких тема којима се бави Стратегија као што је на пример насиље у школама.

Све пристигле примедбе, сугестије и предлози унети су у Нацрт стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља 2018. до 2022.год. који можете погледати ОВДЕ.

1. март 2018.

Савет за права детета одржао је трећу седницу

Савет за права детета одржао је трећу седницу на којој је на иницијативу УНИЦЕФ потписан документ ''Позив на акцију''. Документ су потписали министри Зоран Ђорђевић, Славица Ђукић Дејановић, Младен Шарчевић и Златибор Лончар. Седници је присуствовао и директор УНИЦЕФ Michel Saint-Lot а ради се о документу подршке развоју деце у раном детињству.

 Савет за права детета одржао је трећу седницу

''Позив на акцију'' заснива се на Конвенцији о правима детета и на Циљевима одрживог развоја а пре свега на најбољим интересима сваког детета чиме се подршка деци у раном детињству поставља као приоритет.

Савет је донео одлуку да се образује радно тело (посебна радна група унутар Савета) која ће се бавити питањима раног развоја деце и координирати активности различитих ресора и осталих друштвених чинилаца.

 Савет за права детета одржао је трећу седницу

Чланови Савета су информисани о доношењу нове Одлуке о образовању Савета за права детета (''Сл.гласник РС'' број 3/2018) и новим задацима који се овом одлуком постављају пред Савет.

Усвојене су измене и допуне Пословника о раду Савета, донет је закључак о прихватању понуђеног текста Нацрта стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља 2018-2022. уз предложене допуне, представљен је предлог састава радне групе за израду Националног плана акције за децу, активности на ажурирању сајта Савета, а разматране су и могућности формирања канцеларије Савета.

 Савет за права детета одржао је трећу седницу

Поред тога, донета је одлука о покретању иницијативе ка Влади Републике Србије за приступање Србије Глобалном партнерству за заустављање насиља над децом. Тиме би се Република Србија придружила савезу нација које су посвећене истом циљу и добила би приступ међународној размени знања о овој теми. Такође би на међународном плану постала видљива на основу конкретних постигнућа у области борбе против насиља над децом.

УНИЦЕФ је одржао презентацију на којој су представљени подаци о дечјим браковима из MICS истраживања као и етнографско истраживање о факторима који утичу на дечје бракове.

Седници су присуствовала и деца из организације ''Пријатељи деце Србије'' која су дала своје мишљење о насиљу у школама као и своје виђење о начинима решавања овог проблема.

12.јануар 2018.

Донета нова Oдлука о образовању Савета за права детета

Влада Републике Србије донела је на седници одржаној 11. јануара 2018.год. нову Одлуку о образовању Савета за права детета чиме је практично продужен његов даљи рад у истом саставу. Одлука је објављена у ''Службеном гласнику РС'' број 3/2018 од 12.јануара 2018.године.

27. децембар 2017.

Савет за права детета одржао је другу седницу

Савет за права детета Владе Републике Србије одржао је другу (електронску) седницу на којој је усвојен Извештај о раду Савета за 2017.годину, Пословник о раду Савета као и Годишњи програм рада Савета за 2018.годину.

Програм за 2018.год. годину има 17 тачака. Уз опис сваког предлога, предложене су и активности Савета и рокови за разматрање на седницама као и доношење одговарајућих одлука или закључака.

7. новембар 2017.

Савет за права детета одржао је прву, конститутивну седницу у новом саставу

Савет за права детета Владе Републике Србије одржао је прву седницу на којој је конституисан Савет у новом саставу и покренута иницијатива за продужење рада Савета одн. за доношење нове Одлуке о образовању Савета за права детета.

 Савет за права детета одржао је прву, конститутивну седницу у новом саставу

На овој седници чланови Савета су информисани о садржини Извештаја о детерминантама и факторима насиља према деци у Србији, затим о раду на Стратегији за превенцију и заштиту деце од насиља као и о садржини Општег коментара бр. 21 Комитета за права детета - о деци у уличним ситуацијама и са Циљевима одрживог развоја у погледу заштите права детета.

Чланови Савета су упознати и са стањем по питању примене Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025 као и о могућностима реализације мере која је предвиђена Стратегијом а тиче се унапређења рада Савета кроз техничку подршку за анализу доступности услуга социјалне заштите за децу ромске националности.

 Савет за права детета одржао је прву, конститутивну седницу у новом саставу

Покренута је иницијатива ка Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за формирање радне групе за израду новог Националног плана акције за децу (НПА) који би био кровни документ у погледу заштите права детета и у коме би била дефинисана краткорочна, средњорочна и дугорочна политика према деци у Србији.

 Врх стране
 Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Уницеф Документа на енглеском језику