МЕНИ

Насловна » Активности

Активности

04. јун 2020. год.

Усвојена и представљена Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља 2020.-2023.године са пратећим Акционим планом за њено спровођење

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Влада Републике Србије је на седници одржаној 21. маја 2020.године усвојила Стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља за период 2020. до 2023.године са пратећим Акционим планом за 2020. и 2021. годину.

Стратегија је израђена на иницијативу Савета за права детета Владе Републике Србије, уз подршку УНИЦЕФ а њено доношење допринеће унапређењу положаја деце у Србији и већем поштовању права детета као основи за стварање бољег и праведнијег друштва.

 Усвојена и представљена Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља 2020.-2023.године са пратећим Акционим планом за њено спровођење

Стратегија је представљена јавности 4. јуна, на Међународни дан деце жртава насиља. Тим поводом на скупу су говорили осим министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и председница Народне скупштине Републике Србије, председница Владе РС, директорка УНИЦЕФ мисије у Србији и Заштитник грађана.

Председница владе је истакла да је Конвенција о правима детета основни принцип којим се руководи Стратегија и да је овај стратешки документ важан за процес евроинтеграција Србије посебно у поглављу 23 које се тиче основних права и слобода.

Право на заштиту од свих облика насиља представља основно право сваког детета, a утврђено je Конвенцијом УН о правима детета и низом међународних и регионалних уговора у области заштите људских права које је Република Србија потврдила. Систем заштите деце од насиља може бити успешно унапређен само кроз партнерства органа државне управе, територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавног сектора (система образовања и васпитања, система здравствене заштите, система социјалне заштите, унутрашних послова и др), правосуђа, цивилног друштва, породице и појединаца. 

Према резултатима пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године у Републици Србији живи 1.263.128 деце. Деца чине око 21% становништва. Спречавање и сузбијање насиља над децом и заштита деце од насиља представљају свакако један од приоритета националне политике Владе Републике Србије.

20. фебруар 2020. год.

Представљен Други извештај савета за 2019.год. на седници Одбора за права детета Народне скупштине Републике Србије

На 13. седници Одбора за права детета Народне скупштине Републике Србије, чланови Одбора разматрали су Други извештај о раду Савета за 2019.год.

 Представљен Други извештај савета за 2019.год.  на седници Одбора за права детета Народне скупштине Републике Србије

Члановима Одбора представљени су између осталог резултати државе када је реч о спречавању злоупотребе дечјег рада, активности на пољу превенције и забране малолетничких бракова као и информације о процесу доношења Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља и Закона о правима детета и Заштитнику права детета. Успостављена је и сарадња са Саветом за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршење кривичних санкција према малолетницима која је резултирала заједничком иницијативом за оснивање Посебне установе за лечење и оспособљавање малолетника који су учиниоци кривичних дела у складу са чланом 23. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.

Чланови Одбора обавештени су да је држава добила Годишњи извештај о најгорим облицима дечијег рада за 2018. годину које је објавило Министарство за рад САД. Извештајем је обухваћена 131 земља, а Србија је била једна од само 12 земаља која је добила оцену ''значајан напредак''.  

 Представљен Други извештај савета за 2019.год.  на седници Одбора за права детета Народне скупштине Републике Србије

Једна од мера у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016.–2025. године јесте унапређење система превенције и подршке с циљем смањења броја малолетних и принудних бракова у ромској заједници где је речено да овај проблем мора бити предмет не само државних органа већ и невладиног сектора, међународних институција, академских заједница и медија. Малолетнички бракови повлаче са собом и друге проблеме као што су насиље у породици, малолетничке трудноће и сл., па је кључно превенирати ову појаву.

20. децембар 2019.год.

Одржана девета седница Саветa за права детета

 Одржана девета седница Саветa за права детета

Савет за права детета одржао је девету седницу на којој је реализован задатак Савета који се односи на праћење стања у области заштите права деце у уличној ситуацији и координацију праћења спровођења националних одредаба за спречавање злоупотребе дечјег рада. Представљен је рад на пројекту ''МАП 15'' у оквиру којег ће се спровести неколико важних мера неопходних за даље унапређење стања у овој области у којој је и до сада пуно урађено (унапређење статистичког праћења у сарадњи са Републичким заводом за статистику, ажурирање законског оквира, измена листе опасних послова за децу и др.).

Представљен је и Приручник за унапређење и развој медијске писмености у предуниверзитетском образовању, са циљем да се у Србији системски унапреди област медијске писмености.

Чланови Савета упознати су са извештајем Посебне радне групе за рани развој деце и са активностима на координацији у области подршке деци на раном узрасту.

 Одржана девета седница Саветa за права детета

Поред тога, представљени су и резултати три конференције које су одржане током октобра и новембра и у којима су чланови Савета били активни учесници, то су: ''Развој система раних интервенција у Србији – значај интерсекторског, трансдисциплинарног и на породицу усмереног приступа'', ''Унапређење људских ресурса у систему социјалне и дечје заштите'' и ''Права детета у Србији – где смо сада и шта нам предстоји''. Све три конференције биле су у знаку обележавања 30 година од када је у Генералној скупштини УН усвојена Конвенција о правима детета.

 Одржана девета седница Саветa за права детета

Прилог РТС са одржане седнице можете погледати овде RTS-a

29. новембар 2019.год.

Отворена јавна расправа поводом доношења Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља

На иницијативу Савета за права детета, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је уз подршку УНИЦЕФ израдило Нацрт стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља 2020. до 2023. год. и пратећег Акционог плана.

Председница Народне скупштине Републике Србије и председница Одбора за права детета Народне скупштине Маја Гојковић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и државни секретар др Стана Божовић, отворили су јавну расправу о предлогу Стратегије са двогодишњим акционим планом.

 Отворена јавна расправа поводом доношења Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља

Председница Народне скупштине Маја Гојковић рекла је да је ова расправа идеална прилика да се размене мишљења представника државних институција, УНИЦЕФ и грађана и истакла да је спречавање било ког облика насиља над децом, приоритет рада свих државних органа. 

Министар Ђорђевић је рекао да велики број деце свакодневно трпи насиље које озбиљно угрожава њихов развој а некада и сам живот због чега насиље над дететом представља грубо кршење права детета на живот, опстанак и развој.

„Чинимо све напоре како би Републику Србију изградили као земљу толеранције и спокојних и достојанствених грађана. У Републици Србији нема места за мржњу и било какву дискриминацију, већ за поштовање и уважавање сваког без обзира на верско или политичко опредељење, године старости, припадност једној или другој раси или нацији, а чему би требало да допринесе и Стратегија о којој данас водимо јавну расправу. Она је и допринос Републике Србије на путу придруживања европској породици у којој се поштују све људске вредности“, истакао је Ђорђевић. Стратегија је саставни део мера предвиђених Акционим планом за Поглавље 23 у процесу придруживања Европској унији. Основни принцип на којем се Предлог стратегије заснива јесте: поштовање и примена права детета садржаних у Конвенцији Уједињених нација о правима детета, према којој дете има право на слободу од свих облика насиља, злостављања, злоупотребе или занемаривања.

Нацрт Стратегије предвиђа укључивање деце у креирање програма за превенцију насиља према деци од најранијег узраста и обуку деце кроз вршњачку едукацију о превенцији и заштити деце од свих облика насиља, као и о ненасилним начинима решавања сукоба, затим обезбеђивање и оснаживање учешћа деце у раду међународних мрежа, форума, група и сл. које се баве заштитом права детета и укључивање деце у активности извештавања Радне групе за праћење спровођења Стратегије.

 Отворена јавна расправа поводом доношења Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља

Стратегија препознаје физичко, емоционално, сексуално насиље, занемаривање и немарно поступање, експлоатацију детета, вршњачко насиље, родно засновано насиље, дечји, рани и принудни брак, структурно насиље, институционално насиље и дигитално насиље.

С обзиром да се превенција и заштита деце од насиља може успешно спровести само у партнерству свих сектора друштва – државних институција, невладиних организација, органа локалне самоуправе, ову стратегију спроводиће државни органи и органи локалне самоуправе Републике Србије у оквиру својих надлежности у сарадњи са организацијама цивилног друштва. Од кључне је важности да сви учесници у том процесу имају заједничко поимање и јединствен став у односу на појаву насиља према детету.

Систем заштите деце од насиља може бити успешно унапређен кроз партнерства органа државне управе, територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавног сектора (система образовања и васпитања, система здравствене заштите, система социјалне заштите, унутрашних послова, правосуђа), цивилног друштва, породице и појединаца. Да би се постигла ефикасна заштита и унапређење добробити детета, потребно је да међу њима постоји добра сарадња и јасно дефинисане улоге и кораци у процесу заштите.

Осим у Београду, јавне расправе ће бити одржане и у Новом Саду (4.12.), Ужицу (11.12.), Новом Пазару (13.12.) и Врању (16.12.2019.).  

20. новембар 2019.год.

Одржана конференција ''Права детета у Србији – где смо сада и шта нам предстоји'' у знак обележавања 30 година од усвајања Конвенције о правима детета

Савет за права детета Владе Републике Србије и Центар за права детета организовали су конференцију ''Права детета у Србији – где смо сада и шта нам предстоји'' поводом обележавања 30 година од када је у Генералној скупштини УН усвојена Конвенција о правима детета.

Конференција је била прилика да представници релевантних институција у области заштите права детета заједно са децом и младима размотре оно што је до сада урађено у остваривању права детета и да идентификују приоритетне области за будући рад на заштити права детета. Уводна излагања је пратила дискусија о партиципацији деце, насиљу над децом и правосуђу по мери детета.

На конференцији су, поред стручњака из система социјалне заштите, правосуђа, образовања, здравствене заштите, цивилног друштва, активно учествовала и деца чланови дечјег информативно културног сервиса – Клуб DX при Центру за права детета.  

 Одржана конференција ''Права детета у Србији – где смо сада и шта нам предстоји'' у знак обележавања 30 година од усвајања Конвенције о правима детета

Конференцију су свечано отворили проф. др Славица Ђукић Дејановић, председница Савета за права детета, др Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права, Ређина де Доминићис, директорка канцеларије УНИЦЕФ у Србији и Ингве Енгстром, шеф сектора за сарадњу Делегације ЕУ у Србији.

Главне поруке Конференције биле су да је веома важно да тежимо заједничком разумевању највиших стандарда права детета прописаних Конвенцијом о правима детета и другим међународним стандардима и да омогућимо да се чује глас деце.

Представљена је и публикација Препоруке комитета за права детета ''На пола пута – шта је до сада урађено и шта нам предстоји'' , предлози Коалиције за мониторинг права детета у Републици Србији. Публикацију можете преузети на линку

http://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/Preporuke-Komiteta-za-prava-deteta-Na-pola-puta-%C5%A0ta-je-do-sada-ura%C4%91eno-i-%C5%A1ta-nam-predstoji.pdf

29. октобар 2019.год.

Одржана осма седница Саветa за права детета

Савет за права детета одржао је осму седницу на којој је председница Савета проф. др Славица Ђукић Дејановић, известила о годишњем извештају о најгорим облицима дечјег рада за 2018. годину, који је објавило Министарство за рад САД а којим је била обухваћена 131 земља. Србија је према овом извештају једна од само 12 земаља које су добиле оцену Значајан напредак. У извештају је поменут и Савет за права детета као механизам за координацију рада Владе у решавању питања злоупотребе дечјег рада.

Председница је обавестила Савет да је 22. октобра у Подгорици присуствовала конференцији „Улагање у ране године – конференција о фискалним и административним императивима за рани развој деце” и том приликом позвала Црну Гору и земље региона да се као одраз сарадње и посвећености раном развоју деце изради и потпише регионални Позив на акцију за развој деце у раном детињству.

На седници се говорило о праћењу процедуре усвајања Закона о правима детета и Заштитнику права детета, који је тренутно у фази давања мишљења релевантних органа и организација, са циљем израде коначног Нацрта закона у складу са прибављеним мишљењима. Такође, било је речи и о праћењу и превенцији малолетничких бракова о чему су говорили представници Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. – 2025.год. Једна од мера јесте да се унапреди систем превенције и подршке с циљем смањења броја малолетничких и принудних бракова и малолетничких трудноћа у ромској заједници.

Важна тема којом се Савет бавио био је и рад Заједничког тела за подршку социјалној инклузији и координацију надзора над радом интер ресорних комисија за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету.

 Одржана осма седница Саветa за права детета

Чланови Савета упознати су и са резултатима истраживања о мултисекторској сарадњи на заштити деце у локалним самоуправама које је спровела Мрежа организација за децу Србије (МОДС). Циљ истраживања било је утврђивање постојања и функционалности интерсекторске сарадње на заштити деце од злостављања и занемаривања на локалном нивоу. Истраживање је показало у којим локалним самоуправама постоје протоколи који су примарно усмерени на децу, а резултати су послужили као основа за израду извештаја „Међусекторска сарадња на заштити деце од насиља у локалним самоуправама“.

Седници су присуствовали и чланови Савета за праћење и унапређивање рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, који су поднели иницијативу за формирање посебне  установе за лечење и оспособљавање.  У овој установи социјално – здравственог типа би се уз социјалну заштиту и бригу о малолетнику, реализовао одговарајући здравствени третман, али би био омогућен и приступ праву на примерено образовање и оспособљавање. Савет за права детета је једногласно подржао ову иницијативу а ова два савета ће се овим поводом заједнички обратити релевантним министарствима како би се иницијатива и реализовала.

Чланови Савета су такође обавештени и о иницијативи међународне организације за права деце Eurochild да Европска унија добије свог првог повереника за децу (commisioner for children). Они су позвали стручњаке и све остале грађане укључујући децу, да потпишу online петицију којом се предлаже да се међу кључним радним местима у Европској комисији, међу повереницима за бројна важна подручја по први пут предвиди и место повереника за децу с мандатом до 2024.год. То би био један од начина да ЕУ покаже на делу да заштиту права деце сматра својим приоритетом. Европски повереник за децу би требало да осигура да све политике и фондови ЕУ позитивно утичу на животе деце које данас у ЕУ има око 100 милиона.

7. октобар 2019.год.

Да право свако дете ужива лако

 Да право свако дете ужива лако

У Републичком заводу за социјалну заштиту свечано је отворена дечја недеља под слоганом ''Да право свако дете жива лако''.

Ове године, Дечја недеља обележава значајан јубилеј, 30 година од усвајања Конвенције УН о правима детета, најзначајнијег међународног документа у области људских права који се тиче детета као и најшире прихваћеног правног инструмента за заштиту људских права.

Овим документом, на једном месту, дефинисана су грађанска, политичка, економска, социјална, здравствена и културна права детета.

Уз подршку и покровитељство Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у реализацији активности Дечје недеље учествују владине институције, организације и удружења грађана. Организатор програма су Пријатељи деце Србије. Поводом свечаног отварања Дечје недеље, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић поручио је да Влада Републике Србије наставља да се активно залаже за обезбеђивање безбрижног одрастања сваког детета у нашој земљи, за остваривање свих њихових права као и за њихову бољу заштиту од било ког облика насиља, које данас нажалост постоји, не само у Србији, него у целом свету.

 Да право свако дете ужива лако

Присутнима се обратила и министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Савета за права детета владе Републике Србије проф. др Славица Ђукић Дејановић, која је говорила о приоритетима Владе Републике Србије у области дечје заштите, наглашавајући да дете мора да буде здраво и заштићено, да одраста у породици, да  има основу за школовање, касније за  запослење и да избегне ризик од сиромаштва.

 Да право свако дете ужива лако       Да право свако дете ужива лако

У оквиру Дана отворених врата, како је Програмом Дечје недеље предвиђено, 9. октобра у 12 ч. у Медија центру ће бити одржана јавна дебата ''Права детета у Србији 30 година након доношења Конвенције о правима детета''. Присутни представници институција ће представити стање дечјих права у Републици Србији и са присутнима дискутовати и разменити искуства о примени права детета у Србији као и о планираним корацима за унапређење у овој области. Деца активисти ће имати прилику да поставе питања и искажу своје мишљење и ставове. Препоруке са овог скупа ће бити подељене са јавношћу.

 Да право свако дете ужива лако       Да право свако дете ужива лако

Ове године, Дечја недеља је прилика, да обележавајући значајан јубилеј, преузете обавезе према деци наставимо да остварујемо и унапређујемо.

23. јул 2019.год.

Представљен први извештај Савета за 2019.год. на седници Одбора за права детета Народне скупштине републике Србије

На десетој седници Одбора за права детета Народне скупштине републике Србије представљен је први извештај Савета за 2019.год. Извештај су члановима Одбора образложиле проф. др Славица Ђукић Дејановић, председник СПД и др Стана Божовић, државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и члан СПД. Оне су предочиле активности Савета од последњег извештаја из 2018.год. до краја јуна о.г. У том периоду одржане су две седнице – у фебруару и у мају 2019.год. Усвојен је Програм рада за 2019.год., чланови СПД су информисани о реализацији одлука донетих на претходним седницама, планираним активностима на изради Заједничког основног документа у складу са усаглашеним смерницама за извештавање о међународним уговорима о људским правима, као и о изради индикатора за праћење препорука које је Комитет за права детета упутио Србији.

Чланови Одбора су информисани о формирању Националне коалиције за сузбијање дечјих бракова, о резултатима састанка са УНИЦЕФ одн. добијања техничке и финансијске подршке за израду документације за мерење, праћење и извештавање о јавној потрошњи за децу као и за израду НПА за децу. Поред тога, Савет се у претходном периоду бавио и спровођењем Акционог плана за ПГ 23 у области заштите права детета, препорукама са седнице представника ученичких парламената Републике Србије и деце активиста као и активностима различитих ресора на остваривању мера предвиђених оперативним закључцима са семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња – у области заштите деце ромске националности.

Народни посланици су у дискусији закључили да су главни изазови са којима се Савет за права детета сусреће укључивање ромске деце у основне и средње школе као и смањење сиромаштва деце у узрасту до 18 година. Чланови Одбора су истакли пуну подршку и помоћ из њиховог делокруга деловања.

05. јун 2019.год.

Одржана прва јавна расправа о Нацрту закона о правима детета и заштитнику права детета

Председница Народне скупштине Републике Србије и Одбора за права детета Маја Гојковић отворила је данас у Скупштини Србије јавну расправу о Нацрту закона о правима детета и Заштитнику права детета и истакла да ће Србија ускоро добити прву независну институцију за заштиту права детета – дечјег омбудсмана и тако заокружити концепт дечјих права. Она је напоменула да доношењем овог закона стварамо додатне механизме који ће сигурно допринети да деца имају могућност да остваре сва своја права.

 Одржана прва јавна расправа о Нацрту закона о правима детета и заштитнику права детета

Успостављање дечјег омбудсмана као независног државног органа који би штитио, пратио, подржао и афирмисао и промовисао права деце има за циљ да појача активности на заштити права деце како би област дечјих права постала још видљивија у јавности.

 Одржана прва јавна расправа о Нацрту закона о правима детета и заштитнику права детета

Учесницима јавне расправе обратила се и министарка без портфеља и председница Савета за права детета владе Републике Србије проф. др Славица Ђукић Дејановић, нагласивши посвећеност Владе промоцији и заштити права детета. Деца треба да живе здраво, да се образују, да се радују игри и одрастању, навела је она и додала да се ове године обележава 30 година од када је Србија ратификовала најзначајнији документ за заштиту права деце – Конвенцију УН о правима детета. Она је истакла да је 2017.год. Савет за права детета покренуо иницијативу да се донесе свеобухватан Закон о правима детета и Заштитнику права детета којим би се регулисали јединствени критеријуми и стандарди за остваривање најбољих интереса деце.

 Одржана прва јавна расправа о Нацрту закона о правима детета и заштитнику права детета

Др Стана Божовић, члан Савета за права детета и државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које ће бити и предлагач овог закона, навела је да је заштита права деце једно од приоритетних питања Владе Републике Србије и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Она је истакла да ће Србија овим законом добити свеобухватни законски оквир усаглашен са међународним стандардима по питању заштите права деце и да ће основни принцип рада институције Заштитника права детета бити промоција, унапређење и заштита права детета.

 Одржана прва јавна расправа о Нацрту закона о правима детета и заштитнику права детета

Нацрт закона о правима детета и Заштитнику права детета учесницима јавне расправе представио је посебни саветник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и члан експертске радне групе за израду Нацрта закона Драган Вулевић.

Осим у Београду јавне расправе ће бити одржане и у Новом Саду, Крагујевцу, Новом Пазару и Нишу. Распоред одржавања јавних расправа истакнут је на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

30. мај 2019.год.

Србија ускоро добија Закон о правима детета и дечјег омбудсмана

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, извршавајући своју обавезу да сопственим активностима доприноси унапређењу и промоцији права детета и тиме општој визији  коју промовише Влада Републике Србије о држави у којој се поштују људска, грађанска и политичка права, сачинило је Нацрт Закона о правима детета и Заштитнику права детета.

Комитет за права детета приликом разматрања Иницијалног извештаја Републике Србије о спровођењу Конвенције о правима детета, је у својим Закључним разматрањима још у јуну 2008.године предложио Србији да донесе свеобухватни Закон о деци и заштитнику права детета-дечјем омбудсману, што је понављано и на наредним заседањима Комитета као и на последњем УПР –Трећем периодичном прегледу стања људских и грађанских права у Републици Србији у марту 2018. године. Изјашњавајући се о препорукама Република Србија је такве препоруке прихватила и обавезала се да их реализује. Препоруку исте садржине дао је у свом годишњем извештају о стању људских права у Србији и Комесар за људска права Савета Европе, Томас Хамарберг (октобар 2008), који је, иначе и експерт у области права детета. Посебно, чланом 4. Конвенције о правима детета прописано је да ће стране уговорнице предузети све потребне законодавне, административне и остале мере за остваривање дечјих права признатих у Конвенцији, а Препоруком Парламентарне скупштине Савета Европе 1460 (2000) тражи се оснивање посебног тела за заштиту и промоцију дечијих права.

Још 2017. године, Савет за права детета Владе Републике Србије у коме су заступљене све релевантне државне институције и организације цивилног друштва које у свом фокусу имају права детета,  једногласно је покренуо иницијативу  да Република Србија добије свеобухватан Закон о правима детета и Заштитнику права детета, као инструмент који ће пре свега имати основни задатак да промовише и унапређује права детета, координира активности у остваривању права детета и врши контролу органа јавне власти и других субјеката у друштву у поштовању права детета.

Ове године, када обележавамо 30 година од доношења Конвенције о правима детета УН, Република Србија добија свеобухватан Закон о правима детета и Заштитнику права детета. Јавне расправе о тексту Нацрта Закона о правима детета и Заштитнику права детета, у складу са Закључком Владе Републике Србије, одржаће се 5.6. 2019. године у Београду. 7. 6. 2019. године у Новом Саду, 11.06.2019. године у Крагујевцу, 12. 6 2019. године, у Новом Пазару и 17.6.2019. године у Нишу.

Заинтересованима, Нацрт Закона о правима детета и Заштитнику права детета доступан је и на сајту Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања, са позивом да својим сугестијама, запажањима и примедбама допринесу унапређењу текста Нацрта, које се могу доставити на mail: socijalna.zastita@minrzs.gov.rs

Нацрт закона о правима детета и Заштитнику права детета можете погледати ОВДЕ 

15. мај 2019.год.

ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

Савет за права детета одржао је на Међународни дан породице седму седницу на којој су чланови Савета информисани о Годишњем извештају о спровођењу Акционог плана за ПГ 23 у области права детета, о изменама и допунама Породичног закона у области заштите права детета, о препорукама са седнице представника ученичких парламената Републике Србије и деце активиста у области права детета донетих у току Дечје недеље од 1. до 7. октобра 2018.год., као и са активностима различитих ресора на остваривању мера предвиђених оперативним закључцима са семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња – у области заштите деце ромске националности.

 Одржана седма седница Савета за права детета

Поред тога представљена је и ChildHub платформа (интерактивна платформа која окупља професионалце који се баве дечјом заштитом и представља место на коме се размењују искуства и знања, учи и добија подршка) као и резултати истраживања ''Правно-социјални положај и вулнерабилности породица и деце (реадмисаната) која живе у неформалним насељима у Београду.''

Седници су присуствовала и деца из организације ''Пријатељи деце Србије'' која су истакла да им веома значи што их је неко позвао да чује њихово мишљење а дала су и конкретне предлоге за даље правце деловања институција – организовање радионица у школама о томе како стећи самопоуздање, појачавање институције школског полицајца, промовисање позитивних примера у медијима уместо негативних.

 Одржана седма седница Савета за права детета

Чланови Савета су позвани да присуствују јавној расправи поводом доношења Закона о правима детета и Заштитнику права детета с обзиром да је Савет био иницијатор доношења овог закона. Усвајање овог закона биће уједно допринос Савета за права детета обележавању 30. годишњице доношења Конвенције УН о правима детета (1989) која се обележава у целом свету.

12. фебруар 2019.год.

ОДРЖАНА ШЕСТА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

Савет за права детета одржао је шесту седницу на којој је усвојен Програм рада за 2019.год. Поред тога, чланови Савета су информисани о реализацији одлука донетих на претходним седницама, затим са планираним активностима на изради Заједничког основног документа у складу са усаглашеним смерницама за извештавање о међународним уговорима о људским правима, са израдом индикатора за праћење препорука које је Комитет за права детета упутио Србији као и са успостављањем Националне коалиције за сузбијање дечјих бракова и предлогом мера деловања.

 Одржана шеста седница Савета за права детета

Седници је присуствовала и директорка УНИЦЕФ у Србији г-ђа Regina De Dominicis као и гошћа из Марока г-ђа Najat Maalla M'jid која има богато искуство у заштити права деце, ауторка је многих радова у овој области а била је и Специјални известилац Генералног секретара УН за трговину децом, дечју проституцију и дечју порнографију. Она је са члановима Савета поделила своја сазнања и искуства о раду сличних тела као што је Савет за права детета у другим земљама (Канада, Ирска, Маурицијус, Кенија).

На седници су представљени и резултати Конференције ''Сарадња система у пружању подршке деци са развојним ризицима и сметњама и њиховим породицама – ка интегрисаним услугама раних интервенција'' која је организована у оквиру Позива на акцију Владе Републике Србије чији је четврти циљ - подршка развоју система раних интервенција.

 Одржана шеста седница Савета за права детета

Директорка УНИЦЕФ се захвалила на прилици да види како ради и функционише Савет за права детета у Републици Србији и подсетила да ћемо ове године обележити 30. годишњицу од доношења Конвенције о правима детета (1989).

 

Погледајте старије активности

 Врх стране
 Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Уницеф  Документа на енглеском језику